top of page
Manylion Cyfreithiol

Hysbysiad Hawlfraint

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys porthiant cyfryngau cymdeithasol yn hawlfraint LABRATS. Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu rhan neu'r cyfan o'r cynnwys ar unrhyw ffurf ac eithrio'r canlynol:

Gallwch argraffu neu lawrlwytho darnau o ddisg galed leol at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig. Gallwch gopïo'r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os ydych chi'n cydnabod mai'r wefan yw ffynhonnell y deunydd.

Ni chaiff unigolion, ac eithrio gyda'n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu neu ecsbloetio'r cynnwys yn fasnachol. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na'i storio mewn unrhyw wefan arall neu fath arall o system adfer electronig.

Ni chaiff sefydliadau ddefnyddio, atgynhyrchu na manteisio ar ein cynnwys heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol.  

 

 

 

POLISI PREIFATRWYDD

 

1.0 EIN CREDOAU CRAIDD YNGHYLCH DIOGELU PREIFATRWYDD A DATA

  • Mae preifatrwydd defnyddwyr a diogelu data yn hawliau dynol

  • Mae gennym ddyletswydd gofal i'r bobl yn ein data

  • Mae data yn atebolrwydd, dim ond pan fydd hynny'n hollol angenrheidiol y dylid ei gasglu a'i brosesu

  • Nid ydym yn sbamio nac yn cefnogi'r arfer

  • Ni fyddwn byth yn gwerthu, rhentu neu ddosbarthu na chyhoeddi eich gwybodaeth bersonol fel arall

 

 

2.0 DEDDFWRIAETH BERTHNASOL

Ynghyd â'n busnes a'n systemau cyfrifiadurol mewnol, mae'r wefan hon wedi'i chynllunio i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol ganlynol o ran diogelu data a phreifatrwydd defnyddwyr:

Deddf Diogelu Data'r DU 1988 (DPA)

Cyfarwyddeb Diogelu Data'r UE 1995 (DPD)

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018 (GDPR)

Mae cydymffurfiad y wefan hon â'r ddeddfwriaeth uchod, y mae pob un ohonynt yn llym ei natur, yn golygu bod y wefan hon yn debygol o gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data a phreifatrwydd defnyddwyr a nodwyd gan lawer o wledydd a thiriogaethau eraill hefyd. Os ydych yn ansicr a yw'r wefan hon yn cydymffurfio â deddfwriaeth benodol ar ddiogelu data a phreifatrwydd defnyddwyr eich gwlad eich hun, dylech gysylltu â'n swyddog diogelu data (mae manylion amdanynt yn adran 9.0) i gael eglurhad.

 

 

 

3.0 GWYBODAETH BERSONOL SY'N CASGLU'R WEFAN HON A PAM RYDYM YN CASGLU EI

Mae'r wefan hon yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am y rhesymau a ganlyn:

3.1 Olrhain ymweliadau safle

Fel y mwyafrif o wefannau, rydym yn defnyddio Google Web Analytics (GWA) i olrhain rhyngweithio â defnyddwyr. Rydyn ni'n defnyddio'r data hwn i bennu nifer y bobl sy'n defnyddio ein gwefan, i ddeall yn well sut maen nhw'n dod o hyd i'n tudalennau gwe a'u defnyddio ac i weld eu taith trwy'r wefan.

Er bod GWA yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, porwr rhyngrwyd a'ch system weithredu, nid yw'r un o'r wybodaeth hon yn eich adnabod chi yn bersonol. Mae GWA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur y gellid ei ddefnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol ond nid yw Google yn caniatáu mynediad i ni i hyn. Rydym o'r farn bod GWA yn brosesydd data trydydd parti (gweler Adran 6.0 isod).

Mae GWA yn defnyddio cwcis, ac mae manylion amdanynt  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Bydd FYI Analluogi cwcis ar eich porwr rhyngrwyd yn atal GWA rhag olrhain unrhyw ran o'ch ymweliad â thudalennau ar y wefan hon.

 

3.2 Ffurflenni cyswllt a dolenni e-bost

 

Pe byddech chi'n dewis cysylltu â ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar ein tudalen Cysylltu â ni neu ddolen e-bost, ni fydd unrhyw un o'r data rydych chi'n ei gyflenwi yn cael ei storio gan y wefan hon nac yn cael ei basio i / gael ei brosesu gan unrhyw un o'r proseswyr data trydydd parti a ddiffinnir yn Adran 6.0. Yn lle, bydd y data'n cael ei goladu i e-bost a'i anfon atom dros y  Protocol Trosglwyddo Post Syml (SMTP) . Mae ein gweinyddwyr SMTP yn cael eu gwarchod gan  TLS  (a elwir weithiau'n SSL) sy'n golygu bod y cynnwys e-bost wedi'i amgryptio gan ddefnyddio  Cryptograffeg SHA-2 , 256-bit cyn cael ei anfon ar draws y rhyngrwyd. Yna caiff y cynnwys e-bost ei ddadgryptio gan ein cyfrifiaduron a'n dyfeisiau lleol.

 

3.4 Cylchlythyr e-bost

Os dewiswch ymuno â'n cylchlythyr e-bost, anfonir y cyfeiriad e-bost a gyflwynwch atom  MailChimp  sy'n darparu gwasanaethau marchnata e-bost i ni. Rydym o'r farn bod MailChimp yn brosesydd data trydydd parti (gweler adran 6.0 isod). Ni fydd y cyfeiriad e-bost a gyflwynwch yn cael ei storio yng nghronfa ddata'r wefan hon ei hun nac yn unrhyw un o'n systemau cyfrifiadurol mewnol.

Bydd eich cyfeiriad e-bost yn aros yng nghronfa ddata MailChimp cyhyd â'n bod ni'n parhau i ddefnyddio gwasanaethau MailChimp ar gyfer marchnata e-bost neu nes i chi ofyn yn benodol am gael eu tynnu o'r rhestr. Gallwch wneud hyn trwy ddad-danysgrifio gan ddefnyddio'r dolenni dad-danysgrifio sydd wedi'u cynnwys mewn unrhyw gylchlythyrau e-bost yr ydym yn eu hanfon atoch neu trwy ofyn am gael eu tynnu trwy e-bost. Wrth ofyn am gael ei ddileu trwy e-bost, anfonwch eich e-bost atom gan ddefnyddio'r cyfrif e-bost sydd wedi'i danysgrifio i'r rhestr bostio.

Os ydych chi o dan 16 oed mae'n RHAID i chi gael caniatâd rhieni cyn ymuno â'n cylchlythyr e-bost.

Tra bod eich cyfeiriad e-bost yn aros o fewn cronfa ddata MailChimp, byddwch yn derbyn e-byst cyfnodol (tua chwarterol) ar ffurf cylchlythyr gennym ni.

 

4.0 SUT RYDYM YN STORIO EICH GWYBODAETH BERSONOL

 

4.1 Data a Gyflwynwyd

Bydd data a gyflwynir i ni i'w brosesu heblaw'r hyn a ddiffinnir yn Adran 4.1 yn cael ei gadw'n ddiogel yn ein system TG ddiogel.  Mae'r holl ddata yn y system hon yn destun amddiffyniad ac amgryptio cyfrinair ychwanegol. Dim ond y data sylfaenol sy'n ofynnol i ddarparu ein gwasanaethau i chi yr ydym yn eu cadw.  Yn nodweddiadol, Enw, Cyfeiriad, Cyfeiriad E-bost, Manylion dechrau / gorffen tanysgrifiad a manylion optio i mewn cyswllt yw hwn.  

 

4.3 Rhestr Optio

Rydym hefyd yn cadw rhestr o bobl sydd wedi optio allan o dderbyn cyfathrebiadau gan ein sefydliad.  Pe baech yn ceisio optio i mewn ar ôl optio allan o'r blaen byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau'r penderfyniad hwn ac i'ch cymeradwyaeth eich tynnu oddi ar y rhestr optio allan.  Bydd pob post yn cael ei sgrinio yn erbyn ein rhestr optio allan.

 

4.4 Yr hawl i gael eich anghofio

Rydym yn llwyr gefnogi'ch hawl i gael eich anghofio y gellir ei gymhwyso trwy ysgrifennu at ein Swyddog Diogelu Data yn Adran 9.0 gan roi eich manylion adnabod a gofyn am gael gwared â'r holl ddeunydd o'n systemau data.  Bydd ein DPO yn cynnal ysgubiad llawn o'r holl systemau ac yn dileu eich data personol, mae hyn yn cynnwys ein rhestrau optio allan. Ar ôl ei gwblhau, bydd y DPO yn eich cynghori ar y weithred hon.

 

5.0 YNGHYLCH GWASANAETH Y WEFAN HON

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal ar weinydd a ddarperir ac a reolir gan Godaddy. Gellir gweld manylion amdano yn Adran 6.1

 

6.0 EIN PROSESWYR DATA TRYDYDD PARTI

Rydym yn defnyddio sawl trydydd parti i brosesu data personol ar ein rhan. Dewiswyd y trydydd partïon hyn yn ofalus ac mae pob un ohonynt yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth a nodir yn Adran 2.0.

 

6.1 Hoster Gwefan (Godaddy)

Rydym yn defnyddio Godaddy i reoli presenoldeb gwefan. Efallai y bydd rhai gwefannau yn dal manylion eich cwsmeriaid yn enwedig os defnyddir Paypal ar gyfer rheoli siopau.

Mae Godaddy yn cydymffurfio â GDPR. Gellir dod o hyd i'w gwybodaeth gyfreithiol trwy glicio ar y ddolen hon: ( Polisi preifatrwydd )

 

6.2 MailChimp

Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd MailChimp trwy glicio ar y ddolen hon: ( Polisi preifatrwydd )

6.3 PayPal

Rydym yn defnyddio PayPal ar gyfer ein rhoddion a'n taliadau siop. Nid yw'r holl wybodaeth ynghylch cardiau credyd a debyd yn cael ei storio ar y wefan hon, mae'r holl wybodaeth yn cael ei storio gan PayPal. Gellir dod o hyd i bolisi preifatrwydd PayPal trwy glicio ar y ddolen hon: ( Polisi Preifatrwydd )

 

7.0 TORRI DATA

Byddwn yn riportio unrhyw doriad data anghyfreithlon o gronfa ddata'r wefan hon neu gronfa ddata (au) unrhyw un o'n proseswyr data trydydd parti i unrhyw berson ac awdurdod perthnasol o fewn 72 awr i'r toriad os yw'n amlwg bod data personol wedi'i storio mewn dull adnabyddadwy. dull wedi ei ddwyn.

 

8.0 RHEOLWR DATA

Rheolwr data'r wefan hon yw: LABRATS CIC - Cofrestru ICO ZA897366

 

9.0 SWYDDOG DIOGELU DATA

E-bost:  info@labrats.international

 

10.0 CYNGOR ANNIBYNNOL ICO

I gael cyngor annibynnol ar faterion diogelu data, preifatrwydd a rhannu data, gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

https://ico.org.uk/global/contact-us/

 

11.0 NEWIDIADAU I'N EIN POLISI PREIFATRWYDD

Gall y polisi preifatrwydd hwn newid o bryd i'w gilydd yn unol â deddfwriaeth neu ddatblygiadau diwydiant. Ni fyddwn yn hysbysu ein cleientiaid na defnyddwyr ein gwefan yn benodol o'r newidiadau hyn. Yn lle, rydym yn argymell eich bod yn gwirio'r dudalen hon yn achlysurol am unrhyw newidiadau polisi. Sonnir am newidiadau a diweddariadau polisi penodol yn y Log Newid isod.

 

11.1 Newid Log

 

Dyddiad                    Newid

25/05/2018              Cychwynwyd polisi preifatrwydd

11/01/2019              Cyhoeddwyd i'r safle 

05/10/2019              Ychwanegwyd Cyn-filwyr Niwclear ledled y byd fel dpo

10/06/2020              Newidiwyd enw'r wefan i LABRATS International

30/09/2020              Ychwanegwyd Cofrestriad ICO.

18/02/2021              Newidiodd ymlediad ICO i CIC LABRATS

 

 

 

 

Polisi Defnydd Gwefan

Croeso i'n gwefan. Os ydych chi'n parhau i bori a defnyddio'r wefan hon rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â'r telerau ac amodau defnyddio canlynol ac yn rhwym iddynt, sydd, ynghyd â'n polisi preifatrwydd, yn llywodraethu perthynas LABRATS â chi mewn perthynas â'r wefan hon.

Mae'r term 'Etifeddiaeth y Bom Atomig, Cydnabod Goroeswyr Prawf Atomig' neu 'LABRATS' neu 'ni' neu 'ni' yn cyfeirio at berchennog y wefan y mae ei swyddfa gofrestredig. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr ein gwefan.

Mae'r defnydd o'r wefan hon yn ddarostyngedig i'r telerau defnyddio canlynol:

Mae cynnwys tudalennau'r wefan hon er eich gwybodaeth a'ch defnydd cyffredinol yn unig. Gall newid heb rybudd.

Nid ydym ni nac unrhyw drydydd partïon yn darparu unrhyw warant na gwarant o ran cywirdeb, prydlondeb, perfformiad, cyflawnrwydd nac addasrwydd y wybodaeth a'r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw bwrpas penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o'r fath gynnwys gwallau neu wallau ac rydym yn eithrio atebolrwydd yn benodol am unrhyw wallau neu wallau o'r fath i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich risg eich hun, ac ni fyddwn yn atebol amdanynt. Eich cyfrifoldeb chi eich hun fydd sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy'r wefan hon yn cwrdd â'ch gofynion penodol.

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i ni neu'n drwyddedig i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu heblaw yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n rhan o'r telerau ac amodau hyn.

Cydnabyddir yr holl nodau masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i'r gweithredwr, neu wedi'u trwyddedu i'r gweithredwr.

Gall defnyddio'r awdurdod hwn heb awdurdod arwain at hawliad am iawndal a / neu fod yn drosedd.

O bryd i'w gilydd gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i Wefannau, Unigolion a Sefydliadau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod ichi ddarparu gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn dynodi ein bod yn cymeradwyo'r derbynnydd. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan (nau) cysylltiedig.

Ni chewch greu dolen i'r wefan hon o wefan neu ddogfen arall heb gydsyniad ysgrifenedig LABRATS ymlaen llaw.

Mae eich defnydd o'r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy'n codi o'r fath ddefnydd o'r wefan yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru, Lloegr a'r Alban.

 

 

Ymwadiad

Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan LABRATS ac er ein bod yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau na gwarantau o unrhyw fath, yn fynegol nac yn ymhlyg, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â'r wefan. neu'r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, neu graffeg gysylltiedig a gynhwysir ar y wefan at unrhyw bwrpas. Felly mae unrhyw ddibyniaeth rydych chi'n ei rhoi ar wybodaeth o'r fath ar eich risg eich hun yn llwyr.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o golli data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon, neu mewn cysylltiad â hi. .

Nid oes unrhyw beth yn yr amodau a thelerau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod, camliwio twyllodrus, neu unrhyw atebolrwydd arall na fydd fel arall yn gyfyngedig neu'n cael ei eithrio o dan y gyfraith berthnasol. Ni fydd LABRATS yn atebol, mewn contract, camwedd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, esgeulustod), cyn-gontract neu sylwadau eraill (ac eithrio twyllodrus ar gamliwiadau esgeulus) neu fel arall allan o neu mewn cysylltiad â'r telerau ac amodau ar gyfer unrhyw:

colledion economaidd (gan gynnwys heb gyfyngiad colli refeniw, data, elw, contractau, busnes neu arbedion a ragwelir); neu

colli ewyllys da neu enw da; neu

colledion arbennig neu anuniongyrchol Yn cael eu dioddef neu eu hysgwyddo gan y parti hwnnw sy'n deillio o ddarpariaethau unrhyw fater neu mewn cysylltiad ag ef o dan yr amodau a thelerau hyn.

Bydd atebolrwydd cyfanredol LABRATS (p'un ai mewn contract, camwedd neu fel arall) am golled neu ddifrod yn cael ei gyfyngu i swm sy'n hafal i'r swm a dalwyd neu'n daladwy gennych chi am unrhyw gynnyrch (au) neu wasanaeth (au) mewn perthynas ag un digwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau y gellir eu priodoli i'r un cymal

Byddwn yn cymryd pob rhagofal rhesymol i gadw manylion eich archeb a'ch taliad yn ddiogel, ond, oni bai ein bod yn esgeulus, ni allwn fod yn atebol am unrhyw golledion a achosir o ganlyniad i fynediad heb awdurdod i wybodaeth a ddarperir gennych chi.

Trwy'r wefan hon gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth LABRATS. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i gadw'r wefan ar waith yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw LABRATS yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am, ac ni fydd yn atebol am, nad yw'r wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i'n rheolaeth

 

 

Polisi Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r wefan i ddarparu gwell profiad defnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw hoffterau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel troliau siopa, a darparu data olrhain dienw i gymwysiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr.

Rydym yn awgrymu ymgynghori ag adran Help eich porwr neu edrych ar  gwefan About Cookies  sy'n cynnig arweiniad i bob porwr modern

bottom of page